Stopa referencyjna

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Stopa referencyjna 

Stopa referencyjna jest jedną z oficjalnych stóp procentowych za pomocą których Narodowy Bank Polski realizuje cel inflacyjny wyznaczony przez Radę Polityki Pieniężnej.

nbp

Rys. Schemat realizacji celu inflacyjnego przez NBP.

 1. Operacje otwartego rynku.

 2. Operacje depozytowo-kredytowe.

 3. Rezerwa obowiązkowa.

Operacje otwartego rynku polegają one na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych, dewiz oraz bonów komercyjnych emitowanych na własny rachunek przez bank centralny. Przeprowadzane są pomiędzy NBP ( z jego inicjatywy) a bankami komercyjnymi dzięki czemu może on wpływać na:

 • płynność i zdolności emisyjne banków komercyjnych;
 • wysokość stóp procentowych;
 • efektywność funkcjonowania rynku pieniężnego.

Ze względu na cel podejmowania przez bank centralny działań ingerujących w stan płynności sektora bankowego wyróżnia się 3 typy operacji otwartego rynku:

 1. Podstawowe.

 2. Dostrajające.

 3. Strukturalne.

  Operacje podstawowe obejmują regularne transakcje realizowane w celu osiągnięcia założeń polityki pieniężnej. Odbywają się one regularnie, a przy ich przeprowadzaniu wykorzystuje się krótkoterminowe papiery wartościowe. Rentowność tych papierów wyznacza stopa referencyjna.

Stopa referencyjna jest podstawową stópą procentową Narodowego Banku Polskiego.

Stopa referencyjna (interwencyjna, repo) określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym na zakupie bądź sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. W Polsce jest to minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP.

W przypadku pojawienia się nieoczekiwanych zakłóceń w płynności sektora bankowego i niepożądanych z punktu widzenia polityki pieniężnej zmian wysokości rynkowych stóp procentowych NBP przeprowadza operacje dostrajające.

Natomiast operacje strukturalne służą wywoływaniu długoterminowych zmian w stanie płynności sektora bankowego.

Zobacz także interesujące frazy:

 • stopa referencyjna bgk;

 • stopa referencyjna nbp;

 • uokik stopa referencyjna;

 • stopa referencyjna dla dopłat;

 • stopa referencyjna rodzina na swoim;

 • stopa referencyjna wibor.